Dostawy: Gdańsk/Gdynia/Sopot pon, śr, pt o godz. 11-13:30, 13:30-16, 18-21
Extra Options

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.vegevek.com


Sprzedającym, zwanym również Usługodawcą, jest Maciej Greń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: UMI UseMyIdeas Maciej Greń, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 65/12, 80-180 Gdańsk, NIP: 548-238-11-89, który działa za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego (zwanego dalej: Regulaminem).

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod następującym numerem telefonu: +48 512 429 335, lub pod następującym adresem e-mail: mat@vegevek.com

§1 Definicje

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.vegevek.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować.
Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego/Usługodawcę, działający pod adresem www.vegevek.com.
Produkty: towary, które można zamawiać/kupować za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Usługodawcą/Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
Zamówienie: oświadczenie woli Klienta bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu/Produktów.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i nabywania Produktów przez Klientów.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 1. Umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym,
 2. Udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,
 3. Dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

4. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są posiłkami o charakterze wegańskim przygotowanymi przez działające na zlecenie Usługodawcy podmioty.
5. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer (ver. 10, 9, 8), Google Chrome (ver. 14) oraz Mozilla Firefox (ver. 3.0) lub nowszej z włączoną obsługą aplikacji JavaScript. Minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 (4:3) pikseli.
6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, oraz treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.
7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
8. Sprzedający wykorzystuje pliki Cookies w celach określonych w Polityce Plików Cookies. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu Cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki właściwą opcję dotyczącą braku akceptacji dla używania plików Cookies. Szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdują się w Polityce Plików Cookies.
9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Produktów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedającego, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
10. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.vegevek.com. Sprzedający udostępnia niniejszy regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
11. Strona internetowa www.vegevek.com jest administrowana i redagowana przez Macieja Grenia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: UMI UseMyIdeas Maciej Greń, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 65/12, 80-180 Gdańsk, NIP: 548-238-11-89. Pod tym adresem realizowane są również czynności związane z obsługą Klientów.
12. Rejestracja na stronie www.vegevek.com  jest bezpłatna.
13. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: mat@vegevek.com, albo w formie pisemnej na adres: UMI UseMyIdeas Maciej Greń, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 65/12, 80-180 Gdańsk. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z ważnych przyczyn, do których w szczególności należy naruszenie przez Klienta któregokolwiek z postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia wyżej wskazanego przypadku określonego w ust. 6, Sprzedający ma prawo – niezależnie od wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – do zablokowania możliwości korzystania z Konta Klientowi, który dostarcza treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, oraz treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również treści powodujące zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.
14. Korzystanie z funkcjonalności strony www.vegevek.com  jest dobrowolne.

§3 Składanie Zamówień

1. Sprzedający prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaż detaliczną Produktów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.vegevek.com. Karta Produktów znajduje się na stronie www.vegevek.com . Produkty można zamówić w następujący sposób:
1) poprzez pobranie Produktu z miejsca udostępnionego przez Sprzedającego znajdującego się w otoczeniu, w którym znajduje się Klient, zeskanowanie kodu QR tego Produktu przez Klienta oraz dokonania płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

2) poprzez wcześniejsze zamówienie na określony czas Produktu do miejsca udostępnionego przez Sprzedającego znajdującego się w otoczeniu, w którym znajduje się Klient, dokonania płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz potwierdzenia odbioru Produktu.

2. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej w momencie składania Zamówienia. Podane ceny nie obejmują ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów podczas składania Zamówienia (dotyczy Zamówienia z § 3 ust. 1 pkt 2 – przed zatwierdzeniem takiego Zamówienia Klient może również samodzielnie sprawdzić koszty dostawy na stronie www.vegevek.com). Całkowita wartość Zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
3. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. prawidłowo podaje dane kontaktowe, w tym adres/miejsce, na który Sprzedający wyśle zamówiony Produkt/Produkty (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 Realizacja Zamówień

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez zeskanowanie kodu QR w przypadku określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 albo złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego w przypadku określonym w § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line Przelewy24: szybkim przelewem, kartą kredytową i płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro), Blik.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do Klienta.
4. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
5. Dostawa Produktu/Produktów odbywa się za pośrednictwem podmiotów działających na zlecenie Usługodawcy.
6. Aktualny cennik zawierający informacje o ewentualnych kosztach dostawy dostępny jest na stronie www.vegevek.com.
7. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
8. Rezygnacja z realizacji lub modyfikacja Zamówienia nie jest możliwa po zawarciu Umowy Sprzedaży.
9. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
10. Jeżeli w przypadku określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadamia o tym Klienta oraz zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną (o ile doszło do zapłaty).

11. Po zakończeniu konsumpcji Klient oddaje zużyte naczynie/naczynia do miejsca wyznaczonego przez Usługodawcę, który dokonuje wszelkich niezbędnych czynności związanych z ich odbiorem, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych i higienicznych wymaganych przez przepisy prawa.
 

§5 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi (Konsumentowi) nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (nie stosuje się 14-dniowego terminu przewidzianego dla Konsumentów), w szczególności z uwagi na charakter Produktu oraz fakt, iż:
1) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu/mająca krótki termin przydatności do użycia;
2) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Inne sytuacje odstąpienia od Umowy Sprzedaży są możliwe na warunkach przewidzianych                w przepisach Kodeksu cywilnego.

§6 Procedura reklamacji 

1. W przypadku, gdy Produkt posiada wady (m.in. naruszone opakowanie/naczynia, upływ okresu przydatności do spożycia) Klient może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego na adres e-mail: mat@vegevek.com lub drogą pocztową na adres: UMI UseMyIdeas Maciej Greń, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 65/12, 80-180 Gdańsk. 

2. Złożenie reklamacji powinno zawierać opis stwierdzonych wad Produktu oraz datę ich, stwierdzenia dowody ich wystąpienia (np. dokumentacja fotograficzna), a także m.in.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu i jego określenie, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Klient na koszt Sprzedającego powinien udostępnić Produkt do oględzin lub też może dokonać jego fizycznego zwrotu na koszt Sprzedającego w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres wskazany w ust. 1.
3. W sytuacji wystąpienia wady Klient może zażądać:
1) wymiany Produktu na wolny od wad,
2) obniżenia ceny Produktu,
3) odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o ile wada jest istotna.
4. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedający jest uprawniony pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to się odbyć z uwzględnieniem okoliczności takich jak:
1) łatwość i szybkość wymiany Produktu na wolny od wad,
2) charakter wady – istotna czy nie istotna,
5. Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu na wolny od wad, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że rozwiązanie wskazane przez Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym (Klientem) jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający w rozsądnym czasie udostępni Klientowi Produkt wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana Produktu na wolny od wad lub obniżenia ceny Produktu, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
7. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.
8. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego. Zgłoszona przez Klienta reklamacja dotycząca nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego  powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub  poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas  rejestracji konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o  sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedającego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§7 Dane osobowe

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania Zamówienia dla celów realizacji Umowy Sprzedaży są przetwarzane przez Macieja Grenia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: UMI UseMyIdeas Maciej Greń, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 65/12, 80-180 Gdańsk, NIP: 548-238-11-89, który jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2019 poz. 730) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Internetowy w celach marketingowych, w tym w celu informowania  Klienta o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej www.vegevek.com, w części poświęconej Polityce prywatności.

§8 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedający zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu m.in. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów lub usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego na stronie www.vegevek.com. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez nich w formularzu rejestracyjnym nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.  Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, chyba że w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu.
2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

§9 Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejscu nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego postanowienia.
2. Informacje o Produktach prezentowanych na stronie internetowej www.vegevek.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Internetowym a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Polsce jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

7. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2019 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Informacje ogólne.

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.vegevek.com jest skierowana do użytkowników Sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży.
2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności.
3. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, jest Maciej Greń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: UMI UseMyIdeas Maciej Greń, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 65/12, 80-180 Gdańsk, NIP: 548-238-11-89.
4. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
3) poprzez gromadzenie logów serwera www przez administratora sklepu

5. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, w stosunku do których Komisja Europejskiej stwierdziła, iż nie spełniają odpowiedniego stopnia ochrony określonego w RODO lub z którymi nie zawarto stosownych umów lub porozumień w zakresie przetwarzania danych osobowych.

7. Klientowi służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO

 §2 Cel zbierania danych osobowych.

1. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Zamówienia oraz korzystania z Konta Klienta zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Administratorem, a także w celach określonych w ust. 4 poniżej.
2. W zależności od udzielenia przez Klienta w sposób wyraźny uprzedniej zgody, podane dane osobowe, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Administratora bezpłatnych wiadomości zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Administrator ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania częstotliwości oraz sposobu korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Powyższe informacje będą przechowywane przez Administratora i wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzenia analiz rynku.
4. Dane podane przez Klienta Administrator wykorzystuje do:
1) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Klienta,
2) realizacji Zamówienia/zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, 

3) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Klientów,
4) wsparcia, realizacji procesów płatności,
5) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
6) prowadzenia działań marketingowych przez Administratora.

§3 Informacje w formularzach.

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w tym w szczególności w celu dokonania procesu obsługi Zamówienia lub reklamacji.
4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

 §4 Informacja o plikach cookies.

Wszelkie informacje dotyczące zasad korzystania z plików cookies dostępne są w zakładce: Polityka Plików Cookies.


§5 Logi serwera.

1. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Administrator wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Administratorem. Obejmują one informacje o oglądalności serwisu i nie zawierają danych osobowych danego użytkownika Sklepu Internetowego.
4. Administrator nadto informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Sklepu Internetowego na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 §6 Prawa Klienta (Użytkownika)

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w przypadkach gdy jest to prawnie możliwe, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem,  – w sytuacjach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
2. Z chwilą zaakceptowania przez użytkownika zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego.
3. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Użytkownik w zakresie danych osobowych i celów, dla których wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, posiada prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania pisemnie na adres Administratora danych lub na jego adres mailowy mat@vegevek.com lub złożenia za potwierdzeniem w miejscu działalności Administratora danych.

 §7 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2019 poz. 730) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

 §8 Udostępnienie danych.

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem tych, którym powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczenia usług, przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań użytkowników, wsparcia i realizacji procesów płatności, prowadzenia działań marketingowych, chyba, że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na udostępnienie danych innym osobom trzecim lub w przypadku, gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa.  
2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom nadzoru oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
5. Administrator oraz podmiot trzeci zbierający dane użytkownika w celu skorzystania z infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za zamówienie, przekazuje dane użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych  czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi użytkownik zawiera umowy świadczenia usług, w tym Przelewy24


§9 Postanowienia końcowe.1. Polityka prywatności w niniejszej wersji wchodzi z życiem z dniem 2 lipca 2019 r.
2. Administrator będzie informował o zmianach Polityki prywatności, które mogą wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, lub świadczenia przez administratora nowych usług. Administrator powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie informacji zamieszczanej na stronie www.vegevek.pl.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji jak najbardziej indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, w szczególności w komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.vegevek.pl, której właścicielem jest Maciej Greń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: UMI UseMyIdeas Maciej Greń, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 65/12, 80-180 Gdańsk, NIP: 548-238-11-89.

 1. Przez pliki cookies (z jęz. ang. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe) ściągane i przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu), służące do rejestrowania odwiedzin i do korzystania z witryn. Pliki te pozwalają rozpoznać komputer (lub inne urządzenie) użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowują ją jednocześnie do preferencji danego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny ich pochodzenia, czas przechowywania ich na komputerze (lub innym urządzeniu) oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania zawartości witryn do preferencji użytkownika oraz usprawnienia korzystania z witryn. Pozwalają one na identyfikację komputera (lub innego urządzenia) użytkownika witryny i odpowiednio ją wyświetlić, pod kątem preferencji danego użytkownika. Ponadto pliki cookies mogą służyć do opracowywania statystyk danej witryny (celem identyfikacji preferencji użytkowników), utrzymywania sesji użytkowników witryn (jeżeli do korzystania z witryny konieczne jest zalogowanie się) oraz przekazywania użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.
 3. W ramach witryn mogą być wykorzystywane różne rodzaje plików cookies, a w szczególności:
 1. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryn;
 2. pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom witryn oraz jego administratorowi;
 3. pliki cookies służące do opracowywania statystyk danej witryny;
 4. pliki cookies umożliwiające zachowanie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika witryny,
 5. pliki cookies umożliwiające przesyłanie użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.
 1. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane pozostają zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Przeważnie oprogramowanie służące do przeglądania witryn (tzw. przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na komputerze (lub innym urządzeniu). Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika. Oprogramowanie może albo blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach oprogramowania albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na komputer (lub inne urządzenie końcowe) użytkownika. Szczegółowe informacje ww. zakresie dostępne są standardowo w ustawieniach oprogramowania.
 3. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Sklepu Internetowego (np. wymagających zalogowania się). Wyłączenie stosowania plików cookies nie powoduje braku możliwości wyświetlania treści zamieszczanych na witrynach.
 4. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.